Kłoda Toczko Spółka Partnerska Adwokaci

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET

§1. Postanowienia ogólne

 1. W rozumieniu niniejszego regulaminu:
  1. „Spółka” oznacza Kłoda Toczko Spółka Partnerska Adwokaci z siedzibą w Warszawie (00-547), ul. Piękna 28/34 lok. 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000034000, numer NIP 527 – 23 – 49 – 185;
  2. „opinia prawna” oznacza dokument sporządzony przez Spółkę w formie elektronicznej, który obejmuje analizę prawną, projekt umowy, poprawki do projektu umowy lub projekt innego pisma, w szczególności pisma w postępowaniu sądowym albo administracyjnym;
  3. „Klient” oznacza osobę, która wyraziła chęć otrzymania opinii prawnej;
  4. „dzień roboczy” oznacza dzień niebędący sobotą ani dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy, na podstawie której Spółka sporządza opinię prawną w następstwie zapytania przesłanego pocztą elektroniczną.

§2. Zapytanie

 1. Osoba zainteresowana otrzymaniem opinii prawnej może wypełnić i przesłać Spółce formularz zapytania dostępny na stronie internetowej Spółki.
 2. Wypełniając formularz zapytania, należy przestrzegać niniejszego regulaminu oraz wskazówek znajdujących się w treści formularza.
 3. Klient powinien udzielać Spółce prawdziwych, pełnych i dokładnych informacji związanych z problemem, którego dotyczy zapytanie.
 4. Jeżeli informacje zawarte w zapytaniu nie wystarczają do sporządzenia opinii prawnej, Spółka poprosi Klienta o ich uzupełnienie.
 5. Jeżeli jest to potrzebne dla sporządzenia opinii prawnej, Klient powinien przesłać Spółce kopie dokumentów związanych z problemem, którego dotyczy zapytanie, w szczególności kopie umów i orzeczeń sądowych.
 6. Zapytanie oraz wszelka inna korespondencja kierowana do Spółki na podstawie niniejszego regulaminu powinny być przesyłane pocztą elektroniczną na adres knjw@knjw.com.pl. Jeżeli jednak kopie dokumentów wymienione w pkt 5 powyżej nie mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną, należy je przesłać Spółce telefaksem albo listem. Adres Spółki jest podany powyżej, zaś numer telefaksu Spółki jest następujący: (48) (22) 654 78 51.
 7. Wszelka korespondencja kierowana do Klienta na podstawie niniejszego regulaminu będzie przesyłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zapytaniu. Jeżeli jednak niniejszy regulamin przewiduje, że Spółka prześle Klientowi dokument listem poleconym, list zostanie wysłany na adres korespondencyjny podany w zapytaniu, a w razie niepodania takiego adresu – na adres zameldowania na pobyt stały albo adres siedziby Klienta podany w zapytaniu.
 8. Językami roboczymi są polski, angielski i francuski. Zapytanie oraz wszelka inna korespondencja kierowana do Spółki na podstawie niniejszego regulaminu może zostać sporządzona w jednym z języków roboczych. Wszelka korespondencja kierowana do Klienta na podstawie niniejszego regulaminu jest sporządzana w języku roboczym, w którym Klient sporządził zapytanie, chyba że Klient wskazał w zapytaniu inny język roboczy lub użycie innego języka roboczego wynika z charakteru danego dokumentu. Zasada ta dotyczy w szczególności opinii prawnej.
 9. Korespondencja przesyłana Spółce przez Klienta nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podżegających do popełnienia przestępstwa.

§3. Propozycja Spółki

 1. W terminie 48 godzin od otrzymania zapytania oraz, o ile są one konieczne, uzupełniających informacji i dokumentów, Spółka:
  1. zawiadomi Klienta o tym, że jest gotowa podjąć się sporządzenia opinii prawnej, o wysokości wynagrodzenia Spółki oraz o sposobie i terminie zapłaty tego wynagrodzenia; zawiadomienie to jest dalej zwane „propozycją Spółki”, albo
  2. zawiadomi Klienta, że nie podejmie się sporządzenia opinii prawnej; Spółka nie ujawnia przyczyny takiej decyzji.
 2. Powyższy termin czterdziestoośmiogodzinny biegnie tylko w dni robocze i nie może zakończyć się przed godziną 12.00 czasu warszawskiego.
 3. Propozycja Spółki jest ofertą zawarcia przez Klienta i Spółkę umowy, na mocy której Spółka sporządzi opinię prawną na podstawie informacji przesłanych przez Klienta, a Klient zapłaci Spółce wynagrodzenie.
 4. Przyjęcie propozycji Spółki przez Klienta może nastąpić tylko przez zapłatę całego wynagrodzenia określonego w tej propozycji w terminie 14 dni od jej wysłania. Propozycja Spółki może przewidywać dłuższy termin zapłaty wynagrodzenia.
 5. Zapłata wynagrodzenia powinna nastąpić na rachunek bankowy wskazany w propozycji Spółki. Zapłata jest uważana za dokonaną z chwilą wpłynięcia kwoty wynagrodzenia na ten rachunek.
 6. Jeżeli Klient nie zapłaci w terminie całości wynagrodzenia określonego w propozycji Spółki, propozycja ta przestaje wiązać Spółkę.
 7. Jeżeli Klient zapłaci w terminie tylko część wynagrodzenia określonego w propozycji Spółki albo zapłaci to wynagrodzenie po terminie, Spółka niezwłocznie powiadomi o tym Klienta i poprosi go o wskazanie rachunku bankowego, na który należy zwrócić zapłaconą kwotę. Zwrot nastąpi niezwłocznie po wskazaniu tego rachunku przez Klienta.

§4. Sporządzenie opinii prawnej

 1. Spółka sporządzi opinię prawną niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych. Propozycja Spółki może przewidywać inny termin sporządzenia opinii prawnej, o ile uzasadnia to przewidywany nakład pracy. Termin sporządzenia opinii prawnej biegnie od upływu terminu do odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej w wyniku przyjęcia propozycji Spółki przez Klienta; jednakże Klient może oświadczyć Spółce, zanim Klient przyjmie tę propozycję, że termin sporządzenia opinii prawnej będzie biegł już od przyjęcia tej propozycji przez Klienta.
 2. Spółka prześle Klientowi opinię prawną niezwłocznie po jej sporządzeniu. Opinia prawna zostanie przesłana, w zależności od wskazówki Klienta podanej w zapytaniu, pocztą elektroniczną, listem poleconym albo na oba te sposoby.
 3. Spółka sporządzi opinię prawną z zachowaniem należytej staranności zawodowej. Spółka powinna usunąć ewentualne nieprawidłowości opinii prawnej.
 4. Spółka wystawi i prześle Klientowi listem poleconym fakturę obejmującą zapłacone wynagrodzenie.
 5. Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera informację o prawie Klienta do odstąpienia od umowy zawartej w wyniku przyjęcia propozycji Spółki przez Klienta. Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu zawiera wzór formularza oświadczenia o takim odstąpieniu.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Partnerzy Spółki są adwokatami, członkami Izby Adwokackiej w Warszawie. Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu jest dostępny na stronie internetowej www.adwokatura.pl.
 2. Jeżeli Klient nie przyjmie propozycji Spółki, Spółka, w terminie 14 dni od upływu terminu do przyjęcia tej propozycji, usunie ze wszelkich nośników wszelką korespondencję przesłaną przez Klienta. Nie dotyczy to informacji niezbędnych do przeprowadzenia rozliczeń z Klientem.
 3. Spółka przetwarza dane osobowe Klienta w celu oceny, czy istnieje konflikt interesów między Klientem a inną osobą, złożenia propozycji Spółki, sporządzenia opinii prawnej i dokonania rozliczeń związanych z tą opinią. Klient ma prawo dostępu do tych danych i ich poprawiania. Podanie tych danych przez Klienta jest dobrowolne. Po wysłaniu opinii prawnej Klientowi, Spółka może przetwarzać jego dane osobowe tylko w przypadkach przewidzianych prawem lub w celu oceny, czy istnieje konflikt interesów między Klientem a inną osobą.
 4. Klient może zgłosić Spółce zastrzeżenia co do opinii prawnej w terminie 14 dni od wykrycia nieprawidłowości (reklamacja). Reklamacja powinna wskazywać imię i nazwisko albo nazwę Klienta, datę sporządzenia opinii prawnej oraz opis zastrzeżeń. W terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, Spółka zawiadomi Klienta, czy uznaje reklamację.
 5. Jeżeli Klient jest konsumentem, może zwrócić się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa) o pozasądowe rozstrzygniecie sporu ze Spółką, szczegółowo opisując sprawę oraz podając dane obu stron, przedmiot sporu i żądania, a także dołączając kserokopie pism zgromadzonych w sprawie; lista innych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania takich sporów dostępna jest na stronie internetowej https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php .
 6. Zaleca się:
  1. przeglądarki obsługujące HTML 4.0 i CSS 1.0 – Internet Explorer 6.0 albo nowsze, Netscape Navigator 7.1 albo nowsze, Opera 5.5 albo nowsze,
  2. ustawienia monitora: kolor – 16 bit albo więcej, rozdzielczość ekranu – 800×600 pikseli albo więcej.
 7. Odczytanie opinii prawnej przesłanej pocztą elektroniczną wymaga użycia programu Microsoft Word w wersji 2010 lub nowszej lub programu Acrobat Reader w wersji XI lub nowszej.
 8. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu.
 9. Spółka i Klient mogą porozumieć się, że będą ich obowiązywać zasady inne niż te wynikające z niniejszego regulaminu.
 10. Spółka może zmienić lub uchylić niniejszy regulamin, zamieszczając informację o tym na swej stronie internetowej. Zmiana lub uchylenie jest skuteczne, jeżeli zapytanie zostało wysłane do Spółki po zamieszczeniu tej informacji.

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Kłoda Toczko Spółka Partnerska Adwokaci, ul. Piękna 28/34 lok. 9, Warszawa 00-547, telefon (48) (22) 654 76 51, faks (48) (22) 654 78 51, e-mail: knjw@knjw.com.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Kłoda Toczko Spółka Partnerska Adwokaci, ul. Piękna 28/34 lok. 9, Warszawa 00-547, telefon (48) (22) 654 76 51, faks (48) (22) 654 78 51, e-mail: knjw@knjw.com.pl.
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………..
Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): …………………………………………………………………………………………………………
Data: ………………

(*) Niepotrzebne skreślić.