Kłoda Toczko Spółka Partnerska Adwokaci

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące szczegółów usług - Porady prawne przez Internet:

Czy mogę skorzystać z usług KT nie będąc Klientem Kancelarii?

Do korzystania z naszych usług za pośrednictwem Internetu zapraszamy zarówno naszych dotychczasowych Klientów, jak i osoby, które dopiero teraz zetknęły się z naszą Kancelarią.

Dlaczego udzielamy porad prawnych przez Internet?

Zazwyczaj nasi Klienci, chcąc zasięgnąć porady prawnej, spotykają się z adwokatem w siedzibie naszej kancelarii. Jednak z myślą o tych Klientach, którym wygodniej jest skorzystać z Internetu, stworzyliśmy system udzielania porad prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jakiego typu usługi KT świadczy za pośrednictwem Internetu?

Oczywistym jest fakt, że z uwagi na specyfikę niektórych spraw oraz stopień ich złożoności, nie we wszystkich przypadkach będzie można zastosować formułę usługi świadczonej za pośrednictwem Internetu. Niektóre sprawy, ze swej istoty, będą wymagały kontaktu osobistego z adwokatem.
Jednakże, z naszego doświadczenia wynika, że wiele zleceń może być zrealizowanych bez konieczności osobistego kontaktu z adwokatem. Należy do nich w szczególności opracowanie:
  1. analizy prawnej,
  2. projektu pisma procesowego,
  3. projektu umowy,
  4. uwag do projektu umowy opracowanego przez drugą stronę,
  5. projektu innego dokumentu.

Każde nasze opracowanie jest sporządzane przez adwokata, którego imię i nazwisko widnieje pod tekstem opracowania.

Jakie dziedziny prawa obejmują porady za pośrednictwem Internetu?

Porady mogą dotyczyć wszelkich dziedzin prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej. Należą do nich w szczególności: prawo cywilne, w tym prawo obrotu gospodarczego, prawo spółek handlowych, prawo bankowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo budowlane, prawo obrotu nieruchomościami i prawo zamówień publicznych.

W jaki sposób zamówić usługę przez Internet?

Jeżeli pragną Państwo zwrócić się do nas o poradę prawną za pośrednictwem poczty elektronicznej, proszę wypełnić i wysłać formularz zapytania. Proszę opisać problem, którego dotyczy zapytanie, w sposób jasny, szczegółowy i wyczerpujący, nie pomijając nawet faktów, które wydają się Państwu nieistotne.

Co się stanie, gdy wypełnię formularz zapytania w sposób niewystarczający do opracowania opinii prawnej?

W razie potrzeby uzupełnienia informacji znajdujących się w zapytaniu, zostaną Państwo poproszeni o ich uzupełnienie (ze wskazaniem na rodzaj brakujących danych).

W jaki sposób mogę przekazać dokumenty (kopie) niezbędne do sformułowania opinii prawnej?

Kopie dokumentów potrzebnych do oceny problemu mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub kurierską na adres kancelarii albo za pośrednictwem telefaksu. Pełne dane teleadresowe podane są na naszej stronie internetowej.

Dlaczego w formularzu zapytania pojawia się pytanie o drugą stronę transakcji?

Formularz zapytania zawiera prośbę o podanie informacji o drugiej stronie transakcji lub procesu, gdyż informacje te pozwolą nam uniknąć ewentualnego konfliktu interesów.

W jakich językach KT świadczy usługi prawne przez Internet?

KT świadczy swoim Klientom usługi w trzech językach: polskim, angielskim, i francuskim.

Jaka jest procedura uzyskania porady prawnej KT przez Internet?

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zapytania z opisem problemu, którego dotyczy zapytanie, w sposób jasny, szczegółowy i wyczerpujący, z uwzględnieniem wszelkich potrzebnych informacji i dokumentów, w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od otrzymania zapytania, powiadomimy Państwa pocztą elektroniczną o tym, czy podejmiemy się przygotowania żądanej opinii prawnej (opracowania), o proponowanym przez nas wynagrodzeniu oraz o sposobie jego zapłaty.

Czy podpisuje się umowę o świadczenie usług przez Internet?

W celu uproszczenia procedury składania zamówienia usługi przez Internet, co do zasady nie podpisujemy umowy, lecz przyjmujemy, iż jest ona zawierana w momencie zapłaty przez Klienta wynagrodzenia, co jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w propozycji KT skierowanej do Klienta.

Jak długo KT jest związana warunkami złożonej Klientowi propozycji?

Zazwyczaj terminem płatności wynagrodzenia jest 14 dni od daty wysłania naszej propozycji. Przyjmujemy, że niezapłacenie go w tym terminie oznacza rezygnację z usługi. Po otrzymaniu wpłaty wynagrodzenia, sporządzimy żądaną opinię prawną (opracowanie) i prześlemy ją Państwu, w zależności od Państwa życzenia, pocztą elektroniczną lub listem poleconym. Prześlemy Państwu także fakturę obejmującą zapłacone nam wynagrodzenie.

Co się stanie, gdy nie zaakceptuję proponowanego wynagrodzenia?

Jeżeli zaproponowane przez nas wynagrodzenie nie będzie Państwu odpowiadało albo przed jego zapłaceniem postanowią Państwo zrezygnować z naszych usług, nie będą Państwo zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia, zaś my nie sporządzimy opinii prawnej (opracowania).

Czy przekazane przeze mnie dane dotyczące porady prawnej będą podlegały ochronie?

Wszystkie otrzymane od Państwa informacje i dane w jakikolwiek sposób związane z usługą podlegają ochronie i są objęte tajemnicą adwokacką. Wedle art. 6 ustawy z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze:
“1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji:
1) udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
2) przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018)
– w zakresie określonym tymi przepisami.”

Czy przesyłanie przez Internet danych dotyczących sprawy jest bezpieczne?

Transmisja danych zawartych w zapytaniu zabezpieczana jest za pomocą szyfrującego je tzw. protokołu SSL, który gwarantuje Państwu optymalne bezpieczeństwo przesyłanych danych.